กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530814 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ปูแป้งเกมส์ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>5เหรียญทอง คัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ.ชลบุรี โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
>>>ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
>>>การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
>>>การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง