สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบัวขาว

รายนามผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินให้โรงเรียนบัวขาว
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนเงิน
1 รองฯวุฒิ,ครูอังคณา ขจร และครอบครัว 22000
2 คุณกรรณิกา สระบงกช 20000
3 ครูไพวัลย์,ครูบุษกร สุวรดี 11000
4 ผอ.จำเนียร สายสมบัติ 11000
5 คุณพรทิพย์ สระบงกช 10000
6 สส.ประเสริฐ บุญเรือง 8800
7 คุณครูสุภลักษณ์ สุดาทิพย์ 5280
8 ครูภัทรนันท์ ศิริภักดิ์ 4400
9 รองฯเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง 4400
10 รองฯจรัญ วรสาร 4400
11 คุณครูวราภรณ์ ภูผาสุข 4400
12 ครอบครัวจอมทรักษ์ 4400
13 ครูทิวา ศรีไพวรรณ 4400
14 ครูชาติชาย ภูผาและครอบครัว 4400
15 ครูจันทรทิพย แสงฤทธิ์ 4000
16 ครูชวิน พงษ์มา 3960
17 ครูประพงษ์ ขจรโมทย์และครอบครัว 2200
18 ครูวรการ กุลศิริ 2200
19 ครูสุดใจ เวทย์ไทยสงค์ 2200
20 ครูสุพัฒน์ วรชัย 2200
21 คุณตาสมพงษ์ สุขาภิรมย์ 2200
22 ครูศราวุธ ทุมพลา 2200
23 ครูศุภมัญชุ์,ครูมะรุธ เครือเทียน 2200
24 ครูชัยวัฒน์ เจริญชาติ 2200
25 คุณอรทัย,คุณอรรคพล ฤทธิ์โรจน์ 2200
26 ครูทรงศักดิ์,ครูมณทิชา ศรีสว่างวงค์ 2200
27 คุณดิเรก,คุณศุภลักษณ์ อิ้งจะนิล 2000
28 คุณประคองทรัพย์ วิภาธนกิจ 2000
29 รองฯกมลเนตร คำไสย์ 1499
30 ครูอักษร ทองหล่อ 1320
31 ครูนภาพันธ์ จันทมาลี 1000
32 นายกิตติภพ วิเศษชู 1000
33 นายจุลจักรพงษ์ ณ กาฬสินธุ์ 1000
34 ครูเตือนใจ ธีรปฐวี 880
35 คุณยายสมร โนนเวียงแก 840
36 ครูปวัณรัตน์ เหลี่ยมสิงขร 500
37 ครูวัชิระ พนมแก่นณ์ 500
38 นายพิชาติ ทองประดับเพชร 500
39 ว่าที่ร้อยตรีสมภพ หนองห้าง 500
40 ครูอัจฉริยา หนองห้าง 500
41 ครูปฐมาภรณ์ เจริญพืช 440
42 ครูสุรเชษฐ์ นิตย์วัน 440
43 นางพัชรินทร์ ทองประดับเพชร 200