กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
กิจกรรม | ผลงาน | สารสนเทศ | ห้องพยาบาล | ห้องสมุด
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
511114 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ 2553
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ.ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
- การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1
โดย: นุช เข็มรัมย์
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิชาคณ...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง