กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< รูปภาพ > -
-
-
< วีดิทัศน์ > -
-
-
< ผลงาน > 511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 2551
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 561025 เหรียญทอง วิ่ง5,000เมตร 18ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก - กีฬาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2556
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัย...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย:
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: มะรุธ เครือเทียร
- รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจริยธร...
โดย:
- ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร