กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 520130 กีฬานักเรียน อปท. ยี่สกเกมส์ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
530929 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่๕๖ 2553
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561028 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530829 กรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530814 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ปูแป้งเกมส์ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
>>>รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง