กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
501117 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ 2550
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ บุ่งวิเศษ
>>>กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ค... โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561026 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>511030 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่๒๖_51 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
>>>การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนา...
โดย: