กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 530120 กีฬานักเรียน อปท. กรุงเทพฯเกมส์ 2553
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>540828 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่ 5 ชลบุรี โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561026 เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
>>>รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา