กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
| สารสนเทศ | ข่าวสาร | ภาพวีดิทัศน์ | ห้องสมุด | ผลงาน |
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< ภาพวีดิทัศน์ > -
-
-
< ห้องสมุด > -
-
-
< ผลงาน > 561027 เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
531119 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๒๘ รอบคัดเลือก ระดับภาค
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
521111 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 540828 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่ 5 ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 500510 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 2550
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โดย: มะรุธ เครือเทียร
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิ...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจริยธร...
โดย:
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา วิชาคณ...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง