กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
ระบบ งานฐานข้อมูล โรงเรียนบัวขาว
Buakhao School Database System
< สารสนเทศ > - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- แนวการจัดการศึกษา
- สารสนเทศด้านบุคลากร
- สารสนเทศด้านนักเรียน
- สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
< กระดานข่าว > -
-
-
-
-
-
< รูปภาพ > -
-
-
< วีดิทัศน์ > -
-
-
< ผลงาน > 540326 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561026 เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561025 เหรียญทอง วิ่ง5,000เมตร 18ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- 560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก - กีฬาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2556
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือก จ.ศรีสะเกษ พระนางศรีเกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
< ผลงานวิชาการ > ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
- รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิ...
โดย: พัชนียา ยุระตา
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียน...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิ...
โดย: สุภาพร ชมระกา