กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 511022 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ ระดับภาค
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
560825 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่7 ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
541028 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือก จ.อุบลราชธานี นครเทียนเกมส์
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
- แข่งขันทักษะการพูดด้านวิทยาศาสตร์
โดย: ธมนวรรณ สุขเกษม
- โรคทางพันธุกรรม
โดย: พัชนียา ยุระตา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
โดย: ยุพาภรณ์ สาระขันธ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเร...
โดย: อัจฉรา ไชยขันธุ์
- รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนบทร้อยก...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
- การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคร...
โดย: สุภาพร ชมระกา
ดูทั้งหมด