กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 2552
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
โปรแกรมมิ่งด้านธุรกิจ
โดย: ไทยสมุทร พลหงษ์
511022 กรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ ระดับภาค
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>531104 The 5th South East Asian Junior 2010 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>5เหรียญทอง คัดภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
>>>การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
ดูทั้งหมด