กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 561026 เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
491008 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ 2549
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
511129 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 2551
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>490429 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>530330 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2553 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561027 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะก...
โดย: นันทนา ศรีจำพลัง
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อ...
โดย: นุชนาท โชติบุญ
>>>รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
ดูทั้งหมด