กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
< ผลงาน > 540828 กรีฑา บางแสน เจ้าลมกรด ครั้งที่ 5 ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
530929 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่๕๖ 2553
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
530829 กรีฑาบางแสนเจ้าลมกรด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561025 เหรียญทองแดง วิ่ง400เมตร 16ปี หญิง โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>561028 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>521111 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ 2552 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
ดูทั้งหมด
< ผลงานวิชาการ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การเ...
โดย: สมจิต พงษ์มา
รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
>>>การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื...
โดย: สุภาพร ชมระกา
>>>รายงานผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนา...
โดย:
>>>รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
ดูทั้งหมด