กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด : ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์
ผู้ศึกษา นางศุภมัญชุ์ เครือเทียร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถาบัน โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน บัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 46 คน ซึ่งได้มาจาก การสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ( E1/ E2 ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติ t – test ชนิด Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ทุกแผน
2. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความ หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ อยู่ในระดับมาก
ไฟล์แนบ : 420140102_100403570102_supamun.pdf
ระดับ :
กลุ่มสาระ : 1
วันที่ : 1 มกราคม 2513
จำนวนเข้าชม : 4985