การตรวจสอบผลการเรียน
>>>ถ้าไม่มี QR Code <<<

การตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้
QR Code ที่อยู่บนบัตรนักเรียน