การเข้าถึงข้อมูลนักเรียนต้องใช้
QR Code ที่อยู่บนบัตรนักเรียนเท่านั้น


NEWS.BKS.AC.TH