หน้าหลัก ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลข่าวสาร สมาคมนักเรียนเก่า ผู้สนับสนุน
Admin
2. แนวการจัดการศึกษาโรงเรียน
200 and category_id < 300 order by category_id ASC"; $result_information_category = mysql_db_query($db_name,$sql_information_category) or die("Faied SQL information_category Query"); while ($row_information_category = mysql_fetch_array($result_information_category)){ $category_id=$row_information_category["category_id"]; $category_name=$row_information_category["category_name"]; $ck_date = trim(substr($row_data["date_data"],-19,-9)); $ck_reply_date = trim(substr($row_data["reply_date"],-19,-9)); $today = date("Y-m-d H:i:s"); $sql_information_data = "select * from information_data where category_id = $category_id order by data_date DESC LIMIT 0 , 1"; $result_information_data = mysql_db_query($db_name,$sql_information_data) or die("Faied SQL information_data Query"); $NRow_information_data = mysql_num_rows($result_information_data); if($NRow_information_data==0){ echo "- $category_name
"; }else{ $row_information_data = mysql_fetch_array($result_information_data); $data_date=$row_information_data["data_date"]; echo "- $category_name ($data_date)
"; } } ?>
ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com