หน้าหลัก ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลข่าวสาร สมาคมนักเรียนเก่า ผู้สนับสนุน
Admin
| ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา | แนวการจัดการศึกษาโรงเรียนบัวขาว | สารสนเทศด้านนักเรียนและสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ | สารสนเทศด้านบุคลากร | เกียรติยศ และ ความภาคภูมิใจ |
4. สารสนเทศด้านบุคลากร
- ข้อมูลจำนวนผู้บริหารข้าราชการครูจำแนกตามระบบงานเพศตำแหน่ง/วิทยฐานะ
- ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระบบงานเพศวุฒิการศึกษา
- ข้อมูลจำนวนพนักงานราชการครูพิเศษเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
- ข้อมูลวันเดือนปีเกิด/อายุวันบรรจุเข้ารับราชการของบุคลากรทางการศึกษา
- ข้อมูลแสดงวุฒิการศึกษา/สาขาการศึกษาของข้าราชการครู
- ข้อมูลแสดงตำแหน่ง/วิทยฐานะของของข้าราชการครู
- ข้อมูลคาบการสอนของของบุคลากรทางการศึกษา
- ข้อมูลการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com