กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
ผลงาน กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 2548
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
กรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่6 ม.บูรพา จ.ชลบุรี
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
561027 เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>531031 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 คัดเลือกภาค3 ปี53 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
>>>531104 The 5th South East Asian Junior 2010 โดย: วัชิระ พนมแก่นณ์
ดูทั้งหมด
ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีวว...
โดย: นุช เข็มรัมย์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การสร้าง...
โดย: กัญณภัทร แสนพวง
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้...
โดย: พัชนียา ยุระตา
>>>ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธ... โดย: ศุภมัญชุ์ เครือเทียร
>>>รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน... โดย: กัญณภัทร แสนพวง
>>>การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยม... โดย: มะรุธ เครือเทียร
ดูทั้งหมด