รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.2/10 วิชาง22241
ประกาศ เมื่อ 2018/11/21 21:31:46
1กฤติเมธ ยศสุรินทร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2กฤษณธร การไรนอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3จักรกฤษณ์ พงษ์ขจรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4จาตุรนต์ กองอุดมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ชนาธิป วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ตติยะ ล้ำเลิศA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ธนพล วรพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ธนากฤช วิศรียาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9ธราธิป พรมประพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ธีรพงศ์ พันธุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ธีระวัฒน์ วรรณพฤกษ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12นิธิภัทร พลซื่อA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13นิรวิทย์ นาคะจารย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14บวรวิชญ์ พันอ้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ผลิตโชค โสระธิวาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16พงศ์พิสิษฐ์ มะลิต้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17ภูบดินทร์ วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18ภูมินทร์ ศรีพอA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19คณิศร ภารจรัสA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20อภิรักษ์ เข็มทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21กรณ์ภัสสร ทองตันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22จันทิมา ดาแพงA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23จิรสุตา ไชงามA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24จิราวรรณ วาทิรอยรัมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ชมพูนิกข์ เถาว์ชาลีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26ธนภรณ์ ไชยเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27นลินทิพย์ อิ่มมากA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28พรพรรณ พลศรีพิมพ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29พัชราภา พันพิลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30พิลดา แสงพรมชาลีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31ภควดี ไชยขันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32มัลลิกา พันธุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33ยุคลทิพย์ เพาะนาไร่A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34ลลิตา ประชุมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35ศวิตา โคตรุชัยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com