รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.2/10 วิชาง22241
ประกาศ เมื่อ 2018/09/21 05:44:59
1กฤติเมธ ยศสุรินทร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2กฤษณธร การไรนอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3จักรกฤษณ์ พงษ์ขจรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4จาตุรนต์ กองอุดมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ชนาธิป วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ตติยะ ล้ำเลิศA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ธนพล วรพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ธนากร มาศเกษมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9ธนากฤช วิศรียาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ธราธิป พรมประพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ธีรพงศ์ พันธุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12ธีระวัฒน์ วรรณพฤกษ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13นิธิภัทร พลซื่อA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14นิรวิทย์ นาคะจารย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15บวรวิชญ์ พันอ้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16ผลิตโชค โสระธิวาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17พงศ์พิสิษฐ์ มะลิต้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18ภูบดินทร์ วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19ภูมินทร์ ศรีพอA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20คณิศร ภารจรัสA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21ศุภกฤษณ์ วรรณสิงห์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22อภิรักษ์ เข็มทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23กรณ์ภัสสร ทองตันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24จันทิมา ดาแพงA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25จิรสุตา ไชงามA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26จิราวรรณ วาทิรอยรัมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27ชมพูนิกข์ เถาว์ชาลีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28ธนภรณ์ ไชยเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29นลินทิพย์ อิ่มมากA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30พรพรรณ พลศรีพิมพ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31พัชราภา พันพิลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32พิลดา แสงพรมชาลีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33ภควดี ไชยขันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34มัลลิกา พันธุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35ยุคลทิพย์ เพาะนาไร่A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36ลลิตา ประชุมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
37ศวิตา โคตรุชัยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com