รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.2/10 วิชาง22241
ประกาศ เมื่อ 2019/05/24 22:17:46
1ฉัตรพล เหล่าหว้านA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2เดชาวิชญ์ ไชยทองศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3ตะวัน โชติจิตร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ธนพร ชมภูสิงห์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ธนพล สุขเจริญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ธีรภัทร พลอยวิเลิศA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7นรภัทร อาจดวงดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ปรัญชา ศรีกัญญาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9พงศภัค อุปชีวะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ภูบดี ชูโชติA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11รัชพฤกษ์ เพชรวิชิตA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12รัฐภูมิ อุทรักษ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13รัฐภูมิ พิลาวรรณ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14วงศธร ยาทองไชยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15วินิจ ไชยโชติA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16อนวัทย์ โพธิ์ศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17อัฏฐพล ชมโยธาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18อิจจะณะ เดชพันนาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19ขวัญรัตนา ดาทุมทาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20ชนาภา ไทวังคำศิริชินวงศ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21ฐิดารัตน์ เกตหอมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22ธนภรณ์ ปัตบุตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23เนตรนภา ถวายนิลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ปภานัน เขจรลาภA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25พรรวินทร์ ธงชัยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26รุ่งนภา แสนศิลป์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27ลลิตา ศรีจันทร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28วรนุช มูลกิตติA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29ศิริลัดดา สมทิพย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30สุนิศา ขันสู้A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31อารียา บุญอาษาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com