รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.2/12 วิชาง22241
ประกาศ เมื่อ 2019/03/23 03:39:56
1กีฬนนท์ แสงภาราA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2คมเพชร ผ่องแผ้วA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3จิรัสย์ ท้ายปากA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ญาณพัฒน์ เนินสุดA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ณัฐนันท์ จุนันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ณัฐพล พิมพ์แสงA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ทัศไนย ไชยทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ธนบดี โยธาราชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9ธนพัฒน์ วรรณขาวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ธราเทพ ไชยขันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ธีรัช วิศรียาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12นวพล บัวชาญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13นิติภูมิ ไกรสูนย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14พริตเดช ศรีกำพลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ภาณุวัฒน์ วิเศษศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16ภานุกร หนวดคำA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17วรชิต วังคะฮาตA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18วิทศววิทย์ กั้ววิจารย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19ศิวกร ชมละกาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20อานุภาพ พาลเหนือA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21กมลวรรณ สิงห์ไกรหาญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22จิรภาส โต๊ะงามA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23ณัฎฐณิชา หาญอาษาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ปาริชาติ บุญชัยยงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ภักลดา ลุทโทA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26มณีนุช อัฐปันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27มธุรส มูลอุดมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28รัตติกาล มลทาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29รัตติญา ทวีบุญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30รุจิภา มองเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31สโรชา ดอนสมจิตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32สิรินธา วัฒนบุตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33เสาวภา โคกลือชาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34อรวรรณ พงษ์วิจิตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35ไอยริน ไกยวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com