รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.2/9 วิชาง22241
ประกาศ เมื่อ 2019/07/24 07:25:12
1กฤษฎา จันทปA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2กฤษฎา นาสมบูรณ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3กิตติพัทธ์ มะโนขันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4คฑากร วรชินA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ณัฐพร แสงบุตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ธนวัฒน์ ใจหมั่นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ธนวัฒน์ กลางประพันธุ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ธวานนท์ สายสุรีย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9นภดล คงคะเสนA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10พิชัยยศ มาตผุดA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ภานุวิชญ์ ม่านตาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12ภูรินทร์ ชมศรีภาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13มานิต เจริญดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14รวิพล เปาวะนาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15วรธน เหลื่อมศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16วายุ วิลุนดกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17อภิวัฒน์ จ้องสาละA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18อัตนากร พลเยี่ยมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19ปุณณภพ วรรณสาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20กิตติกา เจริญกิจสกุลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21กุลนิภา ปัตถาทุมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22จิราทิพย์ โสภาคะยังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23ชมพู่ วิชัยโยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ฐิตาพร ศรีภักดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ณัฐนรินทร์ พิมพ์ทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26นริศรา แปลกสวัสดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27ปาริชาติ โอษคลังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28วริศรา สาริสิทธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29วิริญญา ไกรสูนย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30ศศิธร ศรีพอA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31ศิลป์สุภา รังกลิ่นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32อภิรดา วิระสายA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com