รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/10 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2019/03/23 03:49:09
1ชินวัตร พรมน้อยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2ณัฐกิตติ์ พานสุวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3ณัฐวงค์ พุดลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ทนงศักดิ์ วิริยะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ทักษิณ ภาชะนีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ธีรภัทร บุตรวิชาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7บริพัตร วิชัยโยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8พิทักษ์ ตาลวงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9พิทักษ์ศิลป์ โชติฉันท์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ภาณุวัฒน์ บุญพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ฤทธิเดช ตาไวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12วีรพล แพงน้อยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13ศิริวัฒน์ โครตพัฒน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14ศิวดล เฉยฉิวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15สหรัฐ คะสีทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16อภิวัฒน์ กองศรีนนท์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17กมลชนก บาลศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18กรรณิกา สายาพัฒน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19กิติยาภรณ์ คู่กระสังข์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20เจตนิพัทธ์ แสนศิริA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21ชนันดา วังวงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22ชลธิชา โมลาขาวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23โชติกา เสนาลัยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ณัฐณิชา กาฬหว้าA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ดวงหทัย ฉิมจารย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26นลินาสน์ แถลงศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27พิชชาพร แวงวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28รัตนวดี บุตรวิชาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29ลภัสรดา อุ่นเมืองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30วรัทยา สายรัตน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31วายุภักษ์ สกุลโพนA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32สาธิตา ตาลพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33สุจิตรา เสนาคุณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34สุภาณี วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35อารียา บุริภักดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36สิรินนภา เขาทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com