รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/10 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2019/06/16 10:22:48
1กฤติเมธ ยศสุรินทร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2กฤษณธร การไรนอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3จักรกฤษณ์ พงษ์ขจรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4จาตุรนต์ กองอุดมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ชนาธิป วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ตติยะ ล้ำเลิศA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ธนพล วรพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ธนากฤช วิศรียาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9ธราธิป พรมประพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ธีรพงศ์ พันธุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ธีระวัฒน์ วรรณพฤกษ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12นิธิภัทร พลซื่อA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13นิรวิทย์ นาคะจารย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14บวรวิชญ์ พันอ้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ผลิตโชค โสระธิวาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16พงศ์พิสิษฐ์ มะลิต้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17ภูบดินทร์ วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18ภูมินทร์ ศรีพอA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19คณิศร ภารจรัสA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20อภิรักษ์ เข็มทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21ธนากร มาศเกษมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22กรณ์ภัสสร ทองตันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23จันทิมา ดาแพงA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24จิรสุตา ไชงามA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25จิราวรรณ วาทิรอยรัมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26ชมพูนิกข์ เถาว์ชาลีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27ธนภรณ์ ไชยเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28นลินทิพย์ อิ่มมากA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29พรพรรณ พลศรีพิมพ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30พัชราภา พันพิลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31พิลดา แสงพรมชาลีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32ภควดี ไชยขันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33มัลลิกา พันธุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34ยุคลทิพย์ เพาะนาไร่A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35ลลิตา ประชุมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36ศวิตา โคตรุชัยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com