รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/10 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2018/09/21 05:40:33
1จักษณา สุขเกษมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2ชินวัตร พรมน้อยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3ณัฐกิตติ์ พานสุวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ณัฐวงค์ พุดลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ทนงศักดิ์ วิริยะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ทักษิณ ภาชะนีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ธีรภัทร บุตรวิชาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8บริพัตร วิชัยโยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9พิทักษ์ ตาลวงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10พิทักษ์ศิลป์ โชติฉันท์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ภาณุวัฒน์ บุญพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12ฤทธิเดช ตาไวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13วีรพล แพงน้อยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14ศิริวัฒน์ โครตพัฒน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ศิวดล เฉยฉิวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16สหรัฐ คะสีทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17อภิวัฒน์ กองศรีนนท์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18กมลชนก บาลศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19กรรณิกา สายาพัฒน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20กิติยาภรณ์ คู่กระสังข์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21เจตนิพัทธ์ แสนศิริA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22ชนันดา วังวงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23ชลธิชา โมลาขาวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24โชติกา เสนาลัยA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ณัฐณิชา กาฬหว้าA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26ดวงหทัย ฉิมจารย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27นลินาสน์ แถลงศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28พิชชาพร แวงวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29รัตนวดี บุตรวิชาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30ลภัสรดา อุ่นเมืองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31วรัทยา สายรัตน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32วายุภักษ์ สกุลโพนA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33สาธิตา ตาลพันธ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34สุจิตรา เสนาคุณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35สุภาณี วรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36อารียา บุริภักดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
37สิรินนภา เขาทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com