รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/8 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2019/04/26 07:12:22
1กิตติพงษ์ ทาวะรมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2จิรเดช แหวนเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3จิรภัทร สกุลเดชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ชยพล เพ็งพุฒA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ธัชพล อุคำพันธุ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ชัยสิทธิ์ ชิณโสมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ชานน อ้นบัณฑิตA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ธรรมวิทย์ แก่นนาคำA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9ธีรภพ มนูบุตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ปฏิภาณ ภูงามดาวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11พงศกร พรมชาติA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12พิชัยภูษิต บับพานA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13พีรพัฒน์ บุตรมงคลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14วัชรวิชญ์ หมั่นคิดA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ศราวุธ สิงห์ฉลาดA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16อชิตะ ร่วมใจA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17กนกวรรณ เกณฑ์เชี่ยวชาญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18เกวลิน แสงพิศาลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19ณัฐธิดา จันทร์เปี่ยมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20พลอยวรินทร์ ดลบุญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21พิมพ์พร ศรีลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22ฟาริดา เจริญยุทธA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23มัลลิกา จิตสวาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ศกลวรรณ เกลี้ยงสมรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ศศินา แข็งแรงA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26สิริวิมล โมลาขาวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27สุพรรษา จันทะศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28อภิญญา ใจเติมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29อรปรียา เเก้วสกุลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30อลิชา พลอยไธสงA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31ปาณิสรา ไพรสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32ภริดา ศรีหาคลังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com