รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/8 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2019/09/20 00:17:38
1กิตติพงษ์ เจียมตัวA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2เกียรติศักดิ์ วิเชียรเขตA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3คชานนท์ แสงเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4จีระศักดิ์ ไพสารA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5เจษฎาภรณ์ ขอมีกลางA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ชลประกัลภ์ ดอนสมจิตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7ธนภัทร บัวแก้วA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8นนทวัฒน์ บาลศรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9นวพล คนสัตย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10นิธิกร ตลบหอมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ประติพจน์ อุทโทA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12พลพล พลเยี่ยมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13ราชันต์ โสภาคะยังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14วิษณุ ภูดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15วีรภพ โคตทิพย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16วีระพล สกุลเดชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17ศดานันท์ สุทธิภาคA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18ศรัณยู ตุพิลาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19ศุภกร ราชบุญคุณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20สุเมธ เสมียนรัมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21อิศเรศ บุญยะรัตน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22เอกพล สุครีพA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23ภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24กัญญนา ต่อมกระโทกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ชลิดา ทองโคตรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26ณัฐกานต์ สุรพจน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27ณัฐฐินันท์ อินทร์ทองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28ณัฐธิดา ผาสุขขีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29ประภานิช ดีทะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30ปาณิสรา เปนุจาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31ปานดวงใจ เครือสวัสดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32ปาริฉัตร สุโพธิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33พรนภา จะมะรีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34ศกลวรรณ แสงจันทร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35ศรัณย์พร ทองใบA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36ศศิประภา ทานันท์นอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com