รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/9 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2018/09/21 06:02:56
1ชนกร บุตตะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2ชิษณุพงศ์ ฉายแม้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3ณัฐวัตร ฤทธิวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ต้นกล้า จันทะมันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ธีรภัทร แก้วคำแสนA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ประวิทย์ วงษ์นาคA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7พันนที ทอนพลกรังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8พิชาติ จุลลาบุดดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9พีระพัฒน์ ไกยวรรณ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10พีระศักดิ์ แสงใสแก้วA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ภัทรพล ลาเลิศA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12ภูริภัทร โคตรผาบA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13ศตวรรษ ชอบการไร่A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14ศรานุวัฒน์ แสงเพชรA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ศิวนาถ ไชยสุขA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16ศุภกร ยาตราA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17สรวิชญ์ ไชยสวาสดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18สุรวิทย์ บุ่งอุทุมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19อนุชา ปรีศิริA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20เอกราช นิลปะกะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21ธีรภัทร์ สกุลเดชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22พลากร พลกุลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23กีรติ มูลประเสริฐA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ชนาภรณ์ เอกพันธุ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ณิณัฐ จิตจำนงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26ดลธิญาภรณ์ ประทีบA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27นุชนาฎ เมฆไชยภักดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28พรรณิษา วิชัชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29พลอยมณี คำลัยวงศ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30พิมลวรรณ ฐานสินเพิ่มA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31ภัทริกา เพิ่มพูลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32วนัชพร วรรณพฤกษ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33ศศิประภา อิ่มอุรังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34ศุภนิษา ศรีอรัญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35สุธิดา คะยอมดอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36สุลิษา เอียะรัมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
37อังคณา อุตะสะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com