รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.3/9 วิชาง23241
ประกาศ เมื่อ 2019/03/23 03:20:45
1ชนกร บุตตะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2ชิษณุพงศ์ ฉายแม้นA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3ณัฐวัตร ฤทธิวรรณA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ต้นกล้า จันทะมันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ธีรภัทร แก้วคำแสนA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6ประวิทย์ วงษ์นาคA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7พันนที ทอนพลกรังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8พิชาติ จุลลาบุดดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9พีระพัฒน์ ไกยวรรณ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10พีระศักดิ์ แสงใสแก้วA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ภัทรพล ลาเลิศA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12ภูริภัทร โคตรผาบA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13ศตวรรษ ชอบการไร่A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14ศิวนาถ ไชยสุขA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15ศุภกร ยาตราA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16สรวิชญ์ ไชยสวาสดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17สุรวิทย์ บุ่งอุทุมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18อนุชา ปรีศิริA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19เอกราช นิลปะกะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20ธีรภัทร์ สกุลเดชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21พลากร พลกุลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22กีรติ มูลประเสริฐA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23ชนาภรณ์ เอกพันธุ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ณิณัฐ จิตจำนงค์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25ดลธิญาภรณ์ ประทีบA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26นุชนาฎ เมฆไชยภักดิ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27พรรณิษา วิชัชA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28พลอยมณี คำลัยวงศ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29พิมลวรรณ ฐานสินเพิ่มA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30ภัทริกา เพิ่มพูลA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
31วนัชพร วรรณพฤกษ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
32ศศิประภา อิ่มอุรังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
33ศุภนิษา ศรีอรัญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
34สุธิดา คะยอมดอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
35สุลิษา เอียะรัมย์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
36อังคณา อุตะสะA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com