560508 อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนบัวขาว

Pages:     1