โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin
อื่นๆ : ระเบียบการแข่งขัน
เรื่อง : ระเบียบการแข่งขัน



รายละเอียด :
ระเบียบการแข่งขัน
มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
“อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์”” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559

ในการแข่งขันครั้งนี้ให้ใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬา ของ
1.ระเบียบกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้
2.กติกาของสหพันธ์กีฬาประเภทนั้นๆ ซึ่งจะนำมากล่าวบังคับพอสังเขป ดังต่อไปนี้
3.การประท้วง ใช้สำหรับกีฬา-กรีฑา ทุกประเภท/ทุกรุ่นอายุ
3.1 ทีม/โรงเรียนที่มีความประสงค์จะประท้วงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
3.1.1 ให้ยื่นคำประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อความชัดเจนสมบูรณ์และ ต้องมีพยานหลักฐานประกอบคำประท้วง โดยผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ลงนามในคำประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดและประเภทกีฬานั้น ๆ
3.1.2 การประท้วงผลการแข่งขันต้องยื่นประท้วงภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
3.1.3 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาให้ยื่นประท้วงก่อนทำการแข่งขัน หรือระหว่างการแข่งขัน หรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
3.2 การประท้วงทุกกรณีถ้ามีผลเป็นจริง จะมีผลกับทีมที่เข้าแข่งขันในรอบที่มีการประท้วงเท่านั้น จะไม่มีผลย้อนหลังกับทีมการแข่งขันในรอบที่ผ่านมา
3.3 การประท้วงทุกกรณี ถ้ามีผลเป็นจริงให้ปรับผลการแข่งขันของทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาคและเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ ริบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณคืน พร้อมกับเลื่อนลำดับผลการแข่งขันของทีมอื่นในลำดับรองขึ้นมาแทน
3.4 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด
4.กองเชียร์
กองเชียร์ต้องเชียร์ด้วยความเรียบร้อย และรักษามารยาทในการเชียร์
5.นักกีฬาคนใดหรือทีมใดไม่มาทำการแข่งขันตามกำหนดวัน เวลา ในการกำหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขัน 48 ชั่วโมง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาให้นักกีฬาผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน
6. ในการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอน ต้องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
7. ในวันแข่งขัน นักกีฬาคนใดหรือทีมใดไม่มีผู้ควบคุมทีมนำนักกีฬามาทำการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ห้ามผู้นั้นลง แข่งขันในครั้งนั้น และให้ถือว่าคู่แข่งขันที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นผู้ชนะผ่าน
8.ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาต้องเข้าประชุมทางเทคนิคเพื่อยืนยันรายชื่อนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันก่อนการแข่งขัน
9. การมาแข่งขันสาย นักกีฬาทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันหลังจากเลยกำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ
10. นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันทุกวันที่ตนมาทำการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดลืมบัตรประจำตัวประชาชนหรือทำสูญหาย ไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันได้ ห้ามนำนักกีฬาคนนั้นลงทำการแข่งขันในครั้งนั้น จนกว่าจะนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงให้เป็นที่ถูกต้อง
11.หากนักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามนักกีฬาผู้นั้นลงทำการแข่งขัน หรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้


 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 14:51 น.   เข้าชม 243 ครั้ง   แก้ไขลบ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com